Odvápňováč pro kávovar s barevným indikátorem

Univerzální odvápňovací přípravek pro automatické kávovary, překapávače na kávu, rychlovarné konvice a žehličky.

Použití:

Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení.

Roztok: 1 díl odvápňovače/ 4 díly vody

1. Smíchejte 125 ml odvápňovače (viz ryska na lahvi) s 500 ml vody a vlijte do nádržky na vodu.

2. Pokud má výrobek vestavěný program na odvápnění, postupujte podle pokynů výrobce.

3. Nebo vlijte roztok do přístroje a počkejte 5–10 minut.

4. Poté nádržku na vodu naplňte čistou vodou a nechejte vodu 2x protéct přístrojem.

5. Nyní je přístroj odvápněný.

Barevný indikátor: Pokud je barva roztoku vytékající z přístroje po odvápnění červená, můžete roztok použít znovu. Má-li roztok nažloutlou barvu, dále ho již nepoužívejte.

Varování

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařského ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

 

Zpět do obchodu