Čistící tablety pro kávovary a espresso stroje

Čisticí tablety na automatické kávovary a pákové překapávače na kávu.

Spolehlivě, rychle a bezpečně odstraní zbytky kávy, mastnotu a prodlužují životnost kávovarů. 

K vyčištění postačí 1 tableta. S obsahem jedlé sody.

Použití:

Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení.

Kávovary s integrovaným čisticím programem:

Postupujte podle pokynů výrobce kávovaru.

Kávovary bez zásobníku na mletou kávu bez čisticího programu:

 1. 1.Čisticí tabletu rozpusťte v šálku s horkou vodou z přístroje. 
 2. 2.Vyjměte centrální jednotku z přístroje a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
 3. 3.Čisticím roztokem v šálku důkladně vyčistěte trysku na páru, hlavu a výstupní trysku kávovaru.
 4. 4.Nechejte působit v roztoku 1 -2 minut a poté opláchněte centrální jednotku důkladně teplou čistou vodou. 
 5. 5.Centrální jednotku vysušte a vložte zpět do kávovaru. 
 6. 6.Nádržku na vodu naplňtečistou vodou a nechejte vodu 2x protéct přístrojem.

 

Pákové kávovary a kávovary na kapsle:

 1. 1.Vložte čisticí tabletu do držáku kávového filtru/prostoru na kapsli. Kávový filtr uzavřete.
 2. 2.Umístěte prázdný šálek kávy pod výtok z kávovaru a spusťte kávovar.
 3. 3.Plný šálek vylijte. Počkejte cca 60 sekund.
 4. 4.Opakujte krok 2 a 3 tak dlouho, dokud je voda úplně čistá.
 5. 5.Naplňte 2x nádržku na vodu čistou vodou a nechejte vodu protéct přístrojem.

Skladujte uzavřené v chladu a suchu.

Obsahuje:

15-30  % Uhličitan sodný, 5– 15 % Fosforečnany, 15-30 % bělidla na bázi kyslíku (hydrogenuhličitan sodný, peroxomonosíran draselný).

Obsahuje uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3); Bis (peroxymonosulfát) bis (sulfát).

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice , ochranné brýle. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

PŘI STYKU S KŮŽÍ:

Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI POŽITÍ:

Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Zpět do obchodu