Čistič kávovarů a mlečných cest

Čistič trysek na mléko pro automatické kávovary.

Použití:

Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení.

1. Roztok: 60 ml čističe na 2 l vody. Smíchejte čisticí roztok v zásobníku.
Umístěte pod trysku na mléko druhou nádobu.
2. Zapněte čištění mléčných trysek.
Proplachujte trysku do vyčerpání roztoku. K odstranění odolných nečistot proces opakujte.
3. Čištění jednotlivých částí
Ponořte čísti do čisticího roztoku a nechte roztok působit.
4. Oplachování
Po skončení čištění všechny části opláchněte čistou vodou.

Obsahuje:

<5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky; 5-15 % fosforečnany.

                  barviva

Obsahuje:  L - (+) - mléčná kyselina, Isotridekanol, ethoxylovaný

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí.. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou  a mýdlem.

Používejte ochranné rukavice,  ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření.

PŘI POŽITÍ:

Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

Zpět do obchodu